Mon. Mar 25th, 2019

कोरियाले तोक्यो नेपालका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोटा ! कति माग्यो कामदार ?

lj1fg / k|ljlwsf nflu ;Demf}tf lj1fg / k|ljlw ljsf;sf] nflu g]kfn / blIf0f sf]l/ofaLr d+unaf/ cy{ ;lrj z+s/k|;fb sf]O/fnf / g]kfnsf nflu sf]l/og /fhb"t kfs{ of]ª ;Ls ;xof]u ;Demf}tfdf x:tfIf/ ub}{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ मा १० हजार ५० जना नेपाली कामदार लाने भएको छ । सन् २००८ बाट कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अनुसार नेपाली कामदार लगिरहेको कोरियाले नेपालीका लागि यस पटक सबैभन्दा बढी कोटा तोकेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखाका अनुसार उत्पादन क्षेत्रका लागि ७ हजार ५० र कृषि क्षेत्रका लागि ३ हजार कोटा निर्धारण गरिएको छ । कोरियामा कार्यरत विदेशी कामदारको मूल्याकंनमा नेपाली अगाडि देखिएपछि कोटा संख्या बढाइएको हो ।

कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट प्रत्येक वर्ष ५० हजार कामदार आपूर्ति गर्छ । कामदार कोरिया जान ८ सय १५ अमेरिकी डलर (करिब ९१ हजार रुपैयाँ ) खर्च हुन्छ ।

‘अहिलेसम्मकै उच्च कोटा निर्धारण भएको पत्र प्राप्त भएको छ,’ ईपिएस कार्यालयका एक अधिकारीले भने, नियमित तालिकाअनुसार परीक्षा लिइनेछ ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *